Báo cáo của Ban Kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông thường niên lần 19 năm 2020

Báo cáo CỦA BAN KIỂM SOÁT TRÌNH Đại hội đồng cổ đông thường niên lần 19 – Năm 2020