[DỰ THẢO] QUY CHẾ LÀM VIỆC CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LẦN THỨ 19 NĂM 2020

Công bố bản Dự thảo Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 19 năm 2020

Nội dung đầy đủ xin vui lòng xem tại file đính kèm đây