Báo cáo CỦA BAN KIỂM SOÁT TRÌNH Đại hội đồng cổ đông thường niên lần 19 – Năm 2020